• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

STATUT
REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM

Tekst jednolity na dzień 30 maja 2019 r.

Kierując się potrzebą tworzenia warunków umożliwiających świadczenie dodatkowej pomocy materialnej i rehabilitacji dla środowisk niewidomych województwa śląskiego

aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 49 w Katowicach w dniu
21 stycznia 1991 roku, z woli wymienionych w nim założycieli została ustanowiona fundacja
pod nazwą "REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM", zwana w dalszym ciągu Fundacją.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984r
o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

1..Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Fundacja używa pieczęci z napisem "Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym".

II. CELE FUNDACJI

§3.

 

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności poprzez następujące formy działania:

- inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji,

- przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych,

- prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych,

- działania wspomagające organizację rynku pracy dla osób z dysfunkcją narządu wzoru lub z niepełnosprawnością sprzężoną,

- działania na rzecz społeczności lokalnej,

- prowadzenie, organizowanie oraz wspieranie badań naukowych,

- organizowanie pomocy dla otoczenia osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością,

- organizowanie pomocy dla dzieci, osób dorosłych, w tym osób starszych.§4.

 

 1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

 2. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

1)     wydawanie książek (58.11.Z wg PKD),

2)     wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z wg PKD),

3)     działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z wg PKD),

4)     pozostała działalność wydawnicza(58.19.Z PKD),

5)     badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych          i technicznych (72.19.Z wg PKD),

6)     działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z wg PKD)

7)     wychowanie przedszkolne (85.10.Z wg PKD),

8)     szkoły podstawowe (85.20.Z wg PKD),

9)     gimnazja (85.31.A wg PKD),

10) licea ogólnokształcące (85.31.B PKD),

11) licea profilowane (85.31.C PKD),

12) technika (85.32.A wg PKD),

13) zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B wg PKD),

14) szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C wg PKD),

15) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

(85.51.Z wg PKD),

16) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z wg PKD),

17) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B wg   

PKD),

18) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z wg PKD),

19) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A wg PKD),

20) działalność paramedyczna (86.90.D wg PKD),

21) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

(86.90.E wg PKD),

22) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z wg PKD)

23) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z wg PKD),

24) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z wg PKD),

25) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z wg PKD),

26) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z wg PKD),

27) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z wg  PKD),   

28) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B wg PKD),

29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z. wg PKD),

30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z wg PKD),

31) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z wg PKD),

32) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z wg PKD),

33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z wg PKD).

 

 1. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

1)     działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A wg PKD),

2)     pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E wg PKD),

3)     Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z wg PKD),

4)     Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z wg PKD),

5)     Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C wg PKD),

6)     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B wg PKD),

7)     Działalność szpitali ( 86.10.Z wg PKD),

8)     Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z wg PKD),

9)     Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z wg PKD),

10) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z wg PKD),

11) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z wg PKD).

§5.

. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działalności statutowej.

2. Fundusz założycielski wynikający z oświadczenia woli fundatorów stanowią kwoty wniesione przez fundatorów - założycieli w wysokości 1.500,00 złotych.

3. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1) spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,

2) odsetki bankowe od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych,

3) dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację,

4) inne wpływy i dochody.

4. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych
w ust. 3 pkt. 1 z zastrzeżeniem ofiarodawcy przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności spośród wymienionych w § 3 Statutu - Fundacja zobowiązana jest
do uwzględnienia życzeń ofiarodawców. W tym celu z majątku Fundacji mogą być tworzone odrębne fundusze.

 

§5¹

Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.

§6.

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą obejmującą:

 1. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z wg PKD).
 2. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z wg PKD),
 3. produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z wg PKD),
 4. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z wg PKD),
 5. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A wg PKD),
 6. ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B wg PKD),
 7. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z wg PKD),
 8. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z wg PKD),
 9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z wg PKD),
 10. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z wg PKD),
 11. działalność paramedyczna (86.90.D wg PKD),
 12. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z wg PKD),
 13. opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z wg PKD),
 14. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z wg PKD).

 

§6.¹

 

 1. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

 

§7.

Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego lub przystępować do spółek już istniejących.

III. ORGANY FUNDACJI

§8.

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundatorów,

2) Zarząd Fundacji.

2. Decyzje i uchwały Organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów

IV. RADA FUNDATORÓW

§9.

 

1. Rada Fundatorów składa się z założycieli Fundacji - z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie ustąpienia, śmierci lub wykluczenia członka Rady skład może zostać uzupełniony w drodze wyboru dokonanego przez pozostałych członków Rady.

3. Pracami Rady Fundatorów kierują przewodniczący i sekretarz Rady wybierani założycieli Fundacji.

4. Członkowie Rady Fundatorów:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5. Rada Fundatorów wykluczy z Rady Fundatorów członka, który nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 4 powyżej lub też nie przedłoży stosownych oświadczeń w tym zakresie.


§10.

1. Rada Fundatorów jest organem opiniodawczym oraz kontrolnym i nadzorczym Fundacji.

2. Do zakresu działania Rady Fundatorów należy:

1) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,

2) przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

3) udzielanie Zarządowi absolutorium,

4) nadzorowanie działalności Fundacji oraz Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych,

5) kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,

6) uchwalanie regulaminu prac Rady,

7) ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań, do której zaciągania Zarząd jest upoważniony samodzielnie, bez konieczności otrzymywania zgody Rady Fundatorów,

8) Rada Fundatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji; powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek zastępcę lub sekretarza,

9) Rada Fundatorów może powoływać zespoły doradców, komisje, rady naukowe itp.

§11.

1. Posiedzenia Rady może zwołać Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo Członek Rady w uzgodnieniu z Członkiem Zarządu. Posiedzenia Rady winny się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Rada fundatorów ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji. Rada może korzystać z pomocy rzeczoznawców i biegłych.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady wedle własnego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu, listu poleconego lub w drodze bezpośredniego zawiadomienia do rąk własnych. W sprawach pilnych dla celów lub istnienia Fundacji Zarząd może dokonać zawiadomienia o posiedzeniu Rady na 7 dni przed planowanym terminem.

V. ZARZĄD FUNDACJI

§12.

 

1. Zarząd składa się z 1-7 osób. Rada Fundatorów określi funkcje członków Zarządu. Funkcje mogą być następujące: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu.

2. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie kadencji skład Zarządu może   zostać uzupełniony przez Radę Fundatorów.

3. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

4. Osoby powołane w skład Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§13.

 1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. wyznaczanie głównych kierunków, planów i programów działania,
  3. powoływanie jednostek organizacyjnych np. Biura Fundacji, zespołów doradczych, komisji itp.,
  4. Zarząd Fundacji określa regulamin organizacyjny jednostek wymienionych w pkt 3,
  5. zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
  6. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  7. przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji za rok bieżący i za okres kadencji,
  8. przedkładanie Radzie Fundatorów nie później niż do dnia 30 listopada ostatniego roku kadencji sprawozdań z działalności Fundacji,
  9. prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Fundacji.
    
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych oraz w sprawach majątkowych o wartości nieprzekraczającej 300.000 złotych w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych przekraczających 300.000 złotych składa dwóch członków Zarządu łącznie.
 5. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych o wartości nieprzekraczającej 200.000 złotych w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu niemożliwości realizacji celów,
dla których została powołana, podejmuje Rada Fundatorów.

2. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością ¾ głosów w obecności co najmniej
¾ członków Rady Fundatorów.

3. W uchwale wyznacza się likwidatorów oraz określa się zasady ich działania.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz Okręgu Śląskiego

   Polskiego Związku Niewidomych.

5. O likwidacji Fundacji zostaje zawiadomiony Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§15.

1. Zmiana Statutu Fundacji, a także celu działania Fundacji określonego w § 3 Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundatorów podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Zmiany te wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach.