• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

         

                                                                                                                                          SPWR_strona                                                                                                                                                                                                

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji jest placówka wczesnego wspomagania rozwoju ukierunkowaną na wsparcie i realizacje potrzeb dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, a także dzieci zagrożonych niedowidzeniem oraz ich rodzin.

Dla nas najważniejsze jest dziecko i jego rodzina. Oferujemy kompleksowe wsparcie specjalistów w zespole interdyscyplinarnym dla dzieci od pierwszych miesięcy życia do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego
Wczesna pomoc od pierwszych miesięcy życia dzieci prowadzona od 22 lat przez zespół specjalistów – tyflopedagogów, psychologów, rehabilitantów , logopedów.

Ze względu na rodzaj niepełnosprawności oraz wiek dziecka terapia i rehabilitacja w 75%/ prowadzona jest w naturalnym otoczeniu dziecka –dojeżdżamy do domu lub placówki opiekuńczej, w której dziecko przebywa. Świadczymy pomoc również w formie stacjonarnej i grupowej .Terapia prowadzona jest przy udziale rodziców , to oni jednocześnie wyznaczają granice interwencji terapeutycznej w ich domu.

Od początku działalności naszej placówki jesteśmy wierni zasadzie iż dziecko jest traktowane osobowo a nie jak funkcje które należy usprawniać.

 

Celem działania naszej palcówki jest

Zintegrowanie oddziaływań medycznych, rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, społecznych tak aby jak najlepiej pomoc dziecku i jego rodzinie. Dotarcie do każdego dziecka potrzebującego pomocy niezależnie od miejsca zamieszkania. Z systematycznego naszego wsparcia skorzystało do tej pory 1100 DZIECI .
Ośrodek zakresem swojego działania obejmuje teren Województwa Śląskiego.


Aby umożliwić powszechny dostęp wszystkim dzieciom potencjalnie potrzebującym pomocy z terenu całego województwa stworzyliśmy pomoc wczesnej interwencji w systemie filialnym

 • Centrala Chorzów
 • Filie: 
  • Rybnik 
  • Zawiercie 
  • Chorzów Grupa Dzienna

 

W diagnostyce i terapii mogą uczestniczyć dzieci w wieku – od okresu niemowlęctwa do realizacji obowiązku nauki w wieku od 0 do 9 lat 

 • z zaburzeniami neuro rozwojowymi zagrożone uszkodzeniem systemu widzenia;
 • z dysfunkcja narządu wzroku
 • niewidome i słabo widzące ze sprzężoną niepełnosprawnością:
  • ruchowa,
  • upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego,
  • wadami słuchu,
  • przewlekłymi chorobami,
  • zespołami neurologicznymi
  • zaburzeniami zachowania
 • dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • dzieci z upośledzeniem umysłowym ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

Przyjęcie dzieci odbywa się na podstawie dokumentów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 1. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym)
 3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

Ośrodek zapewnia aktualnie realizację terapii dla 150 dzieci , miesięcznie w zakresie

 • wczesnego wspomagania rozwoju psychofizycznego 
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 
 • kształcenia specjalne (rewalidacja) w formie indywidualnej na poziomie przedszkolnym
 • zobacz nas na Facebooku


dyrektor: mgr Krystyna Gwizdoń

Rodzaj świadczonych usług:

 • Diagnostyka rozwoju psychoruchowego i ustalenie indywidualnych programów terapii
 • Diagnostyka i rehabilitacja widzenia
 • Diagnostyka i terapia zmysłu słuchu 
 • Diagnostyka i terapia mowy oraz nauka stosowania alternatywnych metod komunikacji
 • Usprawnianie rozwoju ruchowego i nauka orientacji przestrzennej 
 • Wprowadzenie do nauki braill’a
 • Nauka czynności codziennych
 • Usprawnianie sprawności rąk i manipulacji
 • Psychologiczne wsparcie dziecka i rodziny

 

SPWR_strona_zdjęcia

 

Kontakt :

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 

Chorzów, ul. Św. Piotra 9 

Tel.: (0-32) 247-04-40 email: fundacja@rfpn.org  - Chorzów (centrala)