• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SUBKONT 
REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM 
W CHORZOWIE

 

Słowniczek: 

 • Beneficjent – dziecko lub osoba dorosła słabowidząca lub niewidoma uczestniczący w 
  Programie; 
 • Reprezentant Beneficjenta- prawny opiekun Beneficjenta. 
 • Fundacja – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie; 
 • Darczyńca - osoba (fizyczna lub prawna) przekazująca środki pieniężne na wybrane 
  przez siebie Subkonto;
 • Dostawca – dostawca towarów lub usług przeznaczonych na potrzeby Beneficjenta;
 • Subkonto – rachunek, na którym gromadzone i rozliczane są środki pieniężne przekazywane przez Darczyńców na potrzeby Beneficjenta;
 • Wniosek – wniosek osoby zainteresowanej o założenie Subkonta przypisanego do Beneficjenta;
 • Zarząd - zarząd Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym; 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W ramach działalności statutowej Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zajmuje się gromadzeniem i wydatkowaniem środków na potrzeby Beneficjentów. 
 2. Przekazane Fundacji środki lokowane są na Subkontach. 
 3. Subkonto służy do gromadzenia i rozliczenia przekazanych Fundacji środków pieniężnych. 
 4. Subkonta prowadzone są indywidualnie, ze wskazaniem imienia i nazwiska Beneficjenta.
 5. Środki pieniężne zgromadzone na Subkontach przeznaczane są wyłącznie na leczenie i  rehabilitację Beneficjentów, na rzecz których przekazane zostały środki pieniężne.
 6. Fundacja nie prowadzi Subkont wspólnych na rzecz kilku Beneficjentów, z wyłączeniem sytuacji dotyczących krewnych drugiego stopnia linii bocznej (rodzeństwa) oraz krewnych pierwszego stopnia linii prostej ( rodzic –dziecko ).
 7. Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom, jak i Beneficjentom zachowanie pełnej tajemnicy w zakresie przekazanych środków pieniężnych. 
 8. W razie śmierci Beneficjenta Fundacja umożliwi Reprezentantom Beneficjenta podjęcie decyzji dotyczącej przeznaczenia środków znajdujących się na subkoncie w dniu śmierci Beneficjenta, , jednak nie więcej aniżeli  40 % wartości środków na subkoncie oraz nie więcej niż 10.000,00 zł.  Prawo do otrzymania ww. środków przysługuje Reprezentantom Beneficjenta na wniosek złożony nie później aniżeli do 3  miesięcy od daty  śmierci Beneficjenta. 

§ 2
UTWORZENIE SUBKONTA

 1. Utworzenie Subkonta następuje na pisemny wniosek Beneficjenta lub Reprezentanta  Beneficjenta, po uzyskaniu zgody Zarządu Fundacji. 
 2. Wniosek osoby zainteresowanej o utworzenie Subkonta, kierowany do Zarządu Fundacji, powinien wskazywać: 

a)     osobę Beneficjenta; 

b)     dane Reprezentanta Beneficjenta wraz z danymi identyfikującymi typu adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego; 

c)     cel gromadzenia środków;

 1. Do wniosku należy dołączyć imienne zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego Beneficjenta, dotyczące rozpoznania choroby i planowanego leczenia. Do treści dokumentacji będą miały dostęp wyłącznie upoważnione osoby z władz Fundacji. 
 2. Składając wniosek, Beneficjent lub Reprezentant Beneficjenta zobowiązuje się przekazać Zarządowi Fundacji pisemne oświadczenie o każdej zmianie stanu zdrowia Beneficjenta, niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany. Powyższe zobowiązanie dotyczy każdego Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta, posiadającego Subkonto.
 3. Zarząd wyraża zgodę na utworzenie Subkonta pisemnie, w formie uchwały. 

§ 3
GROMADZENIE I WYDATKOWANIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

 1. Wpłaty na Subkonto mogą być wnoszone  przelewem.
 2. Wpłat może dokonać każda osoba, podając imię i nazwisko Beneficjenta.
 3. Nie przewiduje się ograniczenia w zakresie wysokości dokonywanych wpłat. 
 4. W przypadku zamiaru zamieszczenia ogłoszenia w środkach masowego przekazu (prasa,  radio, telewizja itd.) tekst ogłoszenia podlega autoryzacji przez upoważnionego  przedstawiciela Fundacji.
 5. Fundacja pomaga w sporządzaniu projektów pism do darczyńców po otrzymaniu danych dotyczących Beneficjentów. Nadawcą korespondencji kierowanej do darczyńców każdorazowo jest Beneficjent. 
 6. Środki zgromadzone na Subkontach przeznaczane są na leczenie i rehabilitację Beneficjentów, w szczególności na operacje okulistyczne, neurochirurgiczne, ortopedyczne,  leczenie okulistyczne, neurologiczne, rehabilitację, turnusy rehabilitacyjne, środki farmakologiczne (związane z leczeniem okulistycznym, neurochirurgicznym, ortopedycznym), na sprzęt, pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, jak też inne materiały konieczne do rehabilitacji, a także na rehabilitację społeczną, mającą na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, realizowaną przede wszystkim przez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji. Środki mogą być również wydatkowanie na opłacenie pobytu w przedszkolu lub szkole specjalnej ( zapewniający rehabilitację i terapię indywidualną oraz zajęcia edukacyjne).
 7. Środki zgromadzone na Subkontach mogą zostać przeznaczone także na pokrywanie wydatków ponoszonych przez Reprezentantów Beneficjentów w związku z organizowaniem i promowaniem „akcji 1,5%”, jednakże w kwocie nie wyższej aniżeli 5% środków zebranych w ramach akcji 1,5% lub otrzymanych darowizn, w ciągu trzech ostatnich lat(nie więcej niż 2.000,00 zł w ciągu roku kalendarzowego), przy czym na materiałach promocyjnych zostanie umieszczona informacja o finansowaniu kosztów promocji „akcji 1,5%” ze środków zgromadzonych na subkoncie. W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu kosztownego leku specjalistycznego wniosek powinien być zaakceptowany przez lekarza prowadzącego.
 8. Z Subkonta nie będą pokrywane wydatki nieudokumentowane.
 9. Leki i suplementy będą każdorazowo refundowane z subkonta na podstawie faktury wystawionej na Beneficjenta oraz kserokopii recepty wystawionej na Beneficjenta lub zalecenia lekarskiego wskazującego konieczność zażywania danego leku lub suplementu przez Beneficjenta (w przypadku braku recepty). Podstawą do refundacji z subkonta zakupu leku, bądź suplementu w przypadku e- recepty będzie wydruk informacyjny kodu, bądź adnotacja informacyjna wystawcy faktury o realizacji zakupu leku lub suplementu na podstawie recepty elektronicznej na Beneficjenta (ujęta np. w uwagach na fakturze).
 10. Nie przewiduje się wydatkowania zgromadzonych środków na pokrycie kosztów korespondencji, przejazdów (np. bilety) i żywności, za wyjątkiem żywności specjalistycznej, zgodnie z zaleceniem lekarza. 
 11. Prawo do zarządzania środkami finansowymi zgromadzonymi na Subkoncie przysługuje wyłącznie Zarządowi Fundacji. W przypadku zamiaru finansowania operacji zagranicznych konieczne jest ponadto uzyskanie przez Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta pozytywnej opinii Wojewódzkiego lub Krajowego Konsultanta ds. okulistyki.
 12.  Zarząd może powierzyć dokonywanie określonych wydatków pracownikom Fundacji lub wybranym przez siebie osobom.

§ 4
ROZLICZENIA

 1. Dofinansowanie kosztów leczenia z Subkonta musi się odbywać za aprobatą w formie pisemnej prezesa Fundacji lub Członków Zarządu lub pełnomocnika Fundacji.
 2. Podstawą do wydania aprobaty, o której mowa w p.1 jest złożenie przez Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta:
  1. wniosku o dokonanie zakupu, sfinansowanie lub refundację poniesionych kosztów;
  2. recept, rachunków lub faktur.
  3. w przypadku faktury zagranicznej – tłumaczenie, którego koszt nie będzie refinansowany z Subkonta.
 3. Zapłata za zatwierdzone przez Zarząd Fundacji wydatki następuje w formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy danego dostawcy towarów lub usług na podstawie wystawionej przez niego faktury.
 4. Nie przewiduje się przekazywania środków finansowych bezpośrednio Beneficjentom bez uprzedniego udokumentowania i zaakceptowania przez Fundację celu przeznaczenia środków.
 5. Wydatki dokonywane w ramach Programu mogą być również finansowane: przez zwrot poniesionych kosztów należycie udokumentowanych fakturami bądź też innymi dowodami księgowymi zgodnie z pisemnym wnioskiem o dofinansowanie.
 6. Zwrot poniesionych przez Beneficjenta lub Jego Reprezentanta wydatków nastąpi w terminie do 14 dni od zaakceptowania przez Fundację prawidłowo opisanych przez Beneficjenta / Opiekuna dokumentów księgowych wraz z wymaganymi zaświadczeniami zgodnie z zapisami w regulaminie.
 7. Dokumenty księgowe przedstawione do rozliczenia przed podopiecznych, rodziców lub opiekunów podopiecznych będą przechowywanie zgodnie z terminem określonym w art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, tj. przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dokumenty dotyczą.
 8. Okres przechowywania dokumentów może być wydłużony na podstawie oświadczenia złożonego razem z przedstawionymi do rozliczenia dokumentami księgowymi.
 9. Dla potrzeb ewidencji dokumentów księgowych, o których mowa w pkt 8 będzie prowadzony osobny rejestr.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby, na których wniosek założono Subkonto, zobowiązane są informować Zarząd Fundacji o każdej zmianie miejsca zamieszkania Beneficjenta oraz przekazywać informacje na temat zmiany stanu zdrowia Beneficjenta, w szczególności dotyczącego stanu okulistycznego i neurologicznego. 
 2. Fundacja corocznie informuje Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta o stanie rachunku w terminie do ostatniego dnia I kwartału roku następnego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 3. W razie stwierdzenia utrzymującego się niskiego stanu środków pieniężnych   zgromadzonych na Subkoncie, tj. na poziomie nie wyższym aniżeli 300zł (słownie: trzysta złotych ) oraz w razie stwierdzenia braku wpływów na Subkonto w okresie ostatnich 12 miesięcy stosuje się następującą procedurę: 
  1. Zarząd informuje pisemnie Reprezentanta Beneficjenta, iż w razie braku wpływów na Subkonto w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zostanie ono zamknięte, 
  2. w okresie nie dłuższym aniżeli 6 miesięcy od dnia skierowania pierwszego zawiadomienia Zarząd ponownie pisemnie poinformuje Reprezentanta Beneficjenta o skutkach braku wpływów na Subkonto, 
  3. jeżeli w terminie 12 miesięcy od pierwszego zawiadomienia na Subkonto nie wpłyną żadne środki finansowe – Subkonto zostanie zamknięte.
 4. W przypadku zamknięcia Subkonta, pozostałe na nim środki finansowe są przekazane na podstawowe konto Fundacji z przeznaczeniem na rehabilitację zgodnie z celami statutowymi.
 5. Śmierć Beneficjenta równoznaczna jest z zamknięciem Subkonta.
 6. W przypadku wniosku o zamknięcie Subkonta i przekazanie środków na konto innej fundacji, środki finansowe zgromadzone na Subkoncie – na pisemny wniosek Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta – mogą zostać przekazane na wskazane konto w innej Fundacji o podobnym charakterze działania. Decyzję podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2022 roku.