Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

OWES: Zapytanie ofertowe nr 01/06/2019/RFPN/OWES SWR [05. 06. 2019]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania produktów marketingowych – koszulek polo z haftem logotypu, bluz polarowych z haftem logotypu, czapeczek z haftem logotypu, ścianki reklamowej dwustronnej z nadrukiem graficznym i lady reklamowej owalnej na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). 


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załączniku nr 2- "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

 

KOD CPV- 22462000-6 materiały reklamowe
18331000-8 koszulki

79 81 00 00 – 5 usługi drukowania

Miejsce i sposób składania ofert


Ofertę należy przekazać w terminie do 12.06.2019

 

  1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym , ul. Św. Piotra 9,41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpłynięcia do biura Zamawiającego), 
  2. dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj. (poniedziałek – czwartek w godz. 8-16, piątek w godz. 8-13
  3. przesłać na adres email Zamawiającego: owes@rfpn.org
 
 

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. nr 1) oraz złożyć stosowne oświadczenia, których wzory znajdują się w załącznikach ( Załączniki 3-7)

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
owes@rfpn.org


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Agnieszka Roman-Otte

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia - 32 241 11 13 wew. 11

 

Załączniki:

 

1. zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1-formularz oferty

3. Załącznik nr 3-ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik nr 4-ośw. dot.sytuacji ekonomiczno-finansowej

5. Załącznik nr 5- ośw. o braku powiązań kapitałowych

6. Załącznik nr 6- osw. dot. RODO

7. Załącznik nr 7-Klauzula informacyjna związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu