• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

1. GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

 • Dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 25 lat.
 • Osoby niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością powyżej 16 roku życia, posiadające orzeczenie Powiatowego Centrum ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Sprzężone niepełnosprawności naszych podopiecznych

 • opóźnienie umysłowe
 • upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego
 • choroby somatyczne
 • zespoły neurologiczne
 • upośledzenie słuchu
 • deficyty ruchowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia zachowania

2. ZASIĘG TERYTORIALNY

 • województwo śląskie 

3. CELE I ZADANIA REALIZOWANE

 • kompleksowa diagnoza rozwoju psychoruchowego:
  • okulistyczna 
  • neurologiczna 
  • rozwoju ruchowego 
  • psychologiczna 
  • pedagogiczna 
  • logopedyczna
  • ortopedyczna 
  • leczenie okulistyczne 
  • leczenie neurologiczne 
  • rehabilitacja 
 • kompleksowa stymulacja rozwoju psychoruchowego w zakresie:
  • rehabilitacja wzroku 
  • rehabilitacja ruchowa 
  • kształtowanie umiejętności poznawczych 
  • usprawnianie manipulacji i małej motoryki 
  • usprawnienie wielozmysłowe 
  • usprawnienie samoobsługi 
  • autoorientacja 
  • orientacja w przestrzenni 
  • wprowadzenie do zabawy 
  • komunikacja i terapia mowy 
  • kształtowanie postaw społecznych 
  • niwelowanie zaburzeń zachowania 
 • zapobieganie wtórnym skutkom zaburzeń wzroku
 • psychologiczna pomoc rodzinie
 • pomoc finansowa w leczeniu w kraju i za granicą - poprzez indywidualne subkonta
 • objęcie oddziaływaniem całego środowiska rodzinnego dziecka
 • rehabilitacja społeczna osób dorosłych
 • rehabilitacja zawodowa - w zakresie
  • wikliniarstwa 
  • tkactwa 
  • plastyki 
  • techniki 
  • kaletnictwa 
  • metalu 
  • stolarstwa 
  • gospodarstwa domowego 
  • ceramiki
 • edukacja
 • wychowanie przedszkolne

4. DO DYSPOZYCJI SPECJALIŚCI

 • psycholog kliniczny 
 • instruktor widzenia 
 • pedagog specjalny 
 • pedagog logopeda 
 • tyflopedagog 
 • tyflopsycholog 
 • surdopedagog 
 • specjalista wczesnej interwencji 
 • rehabilitant ruchowy 
 • fizjoterapeuta 
 • muzykoterapeuta 
 • lekarz okulista 
 • lekarz neurolog 
 • specjalista rehabilitacji ruchowej 
 • lekarz ortopeda 
 • pracownik socjalny 
 • hipoterapeuta 
 • neurologopeda
 • logopeda 
 • psycholog 
 • socjolog 
 • pedagog 
 • instruktor pisma punktowego 
 • instruktor orientacji przestrzennej 
 • instruktorzy terapii zajęciowej w zakresie: 
  • tkactwa 
  • wikliniarstwa 
  • plastyki 
  • techniki 
  • kaletnictwa 
  • metalu 
  • stolarstwa 
  • gospodarstwa domowego 
  • ceramiki

WYKSZTAŁCENIE

 • wyższe ukierunkowane 
 • przygotowanie do prowadzenia wczesnej rewalidacji 
 • średnie ukierunkowane 
 • studia podyplomowe, szkolenia 

5. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI (FORMY USŁUG)

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

 • wizyty domowe zespołu specjalistów
 • terapia stacjonarna 
 • grupa dzienna 
 • warsztaty dla rodzin dzieci na terenie placówki
 • szkolenia indywidualne dla rodziców dzieci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • diagnostyka i leczenie na terenie placówki

Warsztaty terapii zajęciowej

 • Pracownia wikliniarsko-plastyczna:
  • poznanie technik wyrobu rzeczy wiklinowych, 
  • wyplatanie, 
  • lakierowanie, 
  • wyrób wszelkiego rodzaju rzeczy wiklinowych: koszy, koszyków, pudełek, ozdób, 
  • wykonywanie prac renowacyjnych, 
  • zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi i rzeźbiarskimi, 
  • malowanie na szkle, 
  • wykonywanie prac z różnych tworzyw i łączenie ich w całość- np. zastosowanie sznurków, wełny, skrawków materiałów, kamieni, muszelek, szyszek, żołędzi, papieru itp. 
 • Pracownia Techniczna:
  • zapoznawanie się z podstawowym sprzętem do szycia ręcznego i maszynowego, 
  • zapoznawanie się z przyborami do szycia, mierzenia, krojenia i znakowania, 
  • zapoznawanie się z materiałami potrzebnymi do wyrobu rzeczy kaletniczych, 
  • produkcja rzeczy skórzanych: pasków, kosmetyczek, portfeli, torebek, plecaków itp., 
  • wykonywanie prac renowacyjnych, 
  • zapoznawanie się z podstawowym sprzętem do obróbki drewna, 
  • zapoznawanie się z metodami obróbki drewna, 
  • nauka metod łączenia drewna, 
  • nauka impregnowania i malowania drewna, 
  • nauka doboru drewna pod względem jakościowym, 
  • produkcja rzeczy drewnianych: ozdoby, szkatułki, półki, podstawki, ramki itp., 
  • zapoznawanie się z metodami obróbki metalu, 
  • zapoznawanie się ze sprzętem do obróbki metalu, 
  • zapoznawanie się z metodami łączenia metalu, 
  • nauka impregnowania i malowania metalu, 
  • nauka doboru metalu pod względem jakościowym, 
  • produkcja rzeczy metalowych: świeczników, stojaków, wykończenia dekoracyjne itp., 
  • nauka obsługi elektronarzędzi, 
  • nauka obsługi tokarki do drewna i metalu, 
  • produkcja rzeczy z drewna, skóry i metalu: taborety, lampy, 
  • dokonywanie napraw i regeneracji sprzętu codziennego użytku. 
 • Pracownia tkacka:
  • zapoznanie się z podstawowym sprzętem tkackim oraz technikami tkackimi, 
  • umiejętność doboru odpowiednich włóczek i materiałów, 
 • Pracownia gospodarstwa domowego: 
  • zakupy, 
  • obróbka wstępna warzyw i owoców, 
  • obróbka cieplna produktów, 
  • przygotowywanie posiłków, 
  • nakrywanie do stołu, 
  • podawanie do stołu, 
  • kształtowanie odpowiedniego zachowania przy stole, 
  • mycie naczyń, 
  • układanie naczyń, sztućców itp. we właściwych miejscach, 
  • pranie, 
  • prasowanie. 
  • turnusy rehabilitacyjne , wyjazdowe dla dzieci i dorosłych 
  • pomoc organizacyjna i finansowa w leczeniu systemu wzroku - indywidualne subkonta 
  • imprezy specjalne – integracyjne 
  • imprezy - święta, wycieczki

6. ORGANIZACJA WCZESNEJ REWALIDACJI

Miejscem przeprowadzania działań rewalidacyjnych jest dom rodzinny dziecka, siedziba placówki oraz grupa dzienna. Wczesną rewalidacją zostają objęte w pierwszej kolejności dzieci w wieku do lat 7 pozostające w domach, nie objęte opieką placówki edukacyjnej, w dalszej kolejności dzieci objęte opieką przedszkoli czy innych placówek rehabilitacyjnych. Równolegle z terapią dzieci prowadzone są warsztaty terapeutyczne dla rodzin i warsztaty szkoleniowe dla rodzin na terenie placówek. Terapia prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

7. ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dzienną. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

8. STOSOWANE PROGRAMY, METODY DIAGNOZY I TERAPII

Indywidualnie dostosowane programy i metody (wg możliwości i potrzeb)

We wczesnej interwencji

 • Program Oregoński Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Dzieci w wieku od 0-6 lat, 
 • Program rehabilitacji - Randall K. Harley, Thomas Wood, John B. Merbler, 
 • Monachijska Diagnostyka Rozwojowa, 
 • Skala Rozwoju Psychoruchowego Brunet – Lezine, 
 • Skala Denver, 
 • Metoda PCS - skala komunikacji symboli jednoznacznych, 
 • Skala M. Leonhardt, 
 • Skala Callier – Azusa, 
 • Metoda stymulacji wizualnej - Instytutu w Würzburgu /Niemcy/, 
 • Program Lilly and Gogo, 
 • Metody pedagogiki leczniczej - eurytmia, rysunek dynamiczny, autoterapia, 
 • Program M. Frostig, 
 • Kalendarz - metoda komunikacji, inne alternatywne metody komunikacji, 
 • Bielefeldzki model diagnostyczny prof. M. Brambring / Niemcy/, 
 • Metody muzykoterapii, 
 • Metoda W. Sherborne, 
 • Metoda NDT, 
 • Metoda Bobath, 
 • Metoda Integracji Sensorycznej SI, 
 • Metoda - pedagogiczna kinezjologia dla dzieci - Paul A. Denissona, 
 • Dziecięca Skala Rozwijająca, 
 • Skala Leiter,
 • Program Mangold, 
 • Wprowadzenie do poruszania się z laską.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej

Metody terapii i prowadzenie warsztatów wg Programu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Instytutu dla Niewidomych w Würzburgu /Niemcy/

 • terapia zajęciowa 
 • rehabilitacja ruchowa 
 • psychoterapia 
 • czynności dnia codziennego 
 • nauka orientacji przestrzennej 
 • nauka pisma punktowego 
 • rehabilitacja społeczna 
 • teatroterapia w ramach kółka teatralnego