• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie.

  • 2021.02.18

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

I. Zamawiający:

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Św. Piotra 9,41 - 500 Chorzów.

II. Tryb postępowania:

 Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami”, dla której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia dla 33 uczestniczek/ków Projektu.

Wsparcie obejmuje łącznie 264 godz. zajęć indywidualnych i grupowych (64 godz. wsparcia logopedycznego/64 godz. autoprezentacja/64 godz. savoire vivre/64 godz. wizerunek osobisty) dla uczestniczek/ków projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. W zakresie wsparcia logopedycznego: kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej; stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy; doskonalenie wymowy już ukształtowanej; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswajanej w toku ćwiczeń; usprawnianie techniki pisania i czytania; trening emisji głosu.

2. Blok poświęcony zagadnieniom własnego wizerunku na co dzień i w rozmowie kwalifikacyjnej, zachowaniu w miejscach publicznych i ogólnie pojętej umiejętności autoprezentacji w różnych sytuacjach z jakimi może spotkać się osoba z niepełnosprawnością.

3. Przekazanie i nauczenie umiejętności eksponowania swoich mocnych stron w kontakcie z potencjalnym pracodawcom a także w relacjach społecznych.

4. Prezentacja najważniejszych informacji z zakresu wizażu, świadomego kształtowania własnego wizerunku, autoprezentacji.

5. Nauka eksponowania własnych atutów, ukrywania niedoskonałości poprzez wykonywanie codziennego makijażu, fryzury, odpowiedniego doboru stroju; zapoznanie z tajnikami pielęgnacji ciała i zabiegów pielęgnacyjnych..

Rozliczenie następować będzie co miesięcznie na podstawie przedłożonego rachunku oraz zestawienia zrealizowanych godzin wsparcia.

KOD CPV – 8570000-0 – Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego.

 

IV. Planowany okres realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w miesiącach: III 2021 r. - II 2022 r.

 

V. Wymagania konieczne wobec Wykonawców:

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu logopedii,

autoprezentacji, wizerunku osobistego, savoire vivre, w tym:

- wykształcenie wyższe (preferowane: logopedia, pedagogika, terapia zajęciowa,

praca socjalna);

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
w środowisku WTZ;

 b) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
wymienionych w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

nie jest zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (tj. Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;
nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa II stopnia w linii

 bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 

Podpisując załącznik nr 1, 1a; 1 b; 1c tj. formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków wymienionych w lit. a – e.

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

 

VI. Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1, 1 a; 1 b; 1 c);

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe takich
jak: odpis/kserokopia dyplomu, zaświadczenie pracodawcy, kopia umowy o pracę/
umowy zlecenie, zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń, referencje;

przy czym Oferent powinien złożyć minimum 3 dokumenty spośród wymienionych powyżej.

 

VII. Rodzaj umowy:

Umowa cywilno – prawna ( 4 umowy zlecenie).

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:

- 100 % cena (brutto1))..

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Najkorzystniejsza cena będzie obliczona wg wzoru:

C min.

Pc = (--------------) x 100

C

Pc - oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty,

Cmin - najniższa cena ofertowa,

C - cena oferty badanej,

100 - współczynnik stały.

 1) Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług (w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

IX. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy przekazać w terminie do 25.02.2021 r.

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego), 
dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj. (poniedziałek – środa w godz. 730 – 1600, czwartek 730 – 1630 ; piątek w godz. 730 – 1300),
 

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. Nr 1, 1a, 1b, 1c) oraz złożyć stosowne oświadczenia, których wzory znajdują się niżej w załącznikach.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Koordynator projektu : Adam Witas – nr telefonu: 504 203 878.

e-mail: awitas@vp.pl

 

X. Ochrona danych osobowych:

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje, iż:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice oraz Beneficjent projektu: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 41 – 500 Chorzów, ul. Św. Piotra 9.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze strony Administratora: iod@slaskie.pl; ze strony Beneficjenta projektu: rodo@rfpn.org
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:
w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego zorganizowania wsparcia doradcy zawodowego dla Uczestników/czek w ramach Projektu: „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” nr WND-RPSL.09.01.05-24-0550/18-03;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 a w przypadku wyboru oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem;
Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00 lub w innym wyznaczonym przez Beneficjenta;
Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną;
w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 

XI. Uwagi:

1) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, rozeznanie zostanie przeprowadzone powtórnie.

2) W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent złoży ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów, Zamawiający może unieważnić postępowanie i ogłosić rozeznanie rynku ponownie lub podpisać umowy ze wszystkimi Oferentami, których oferty uzyskały maksymalną liczbę punktów, a zadanie zostanie podzielone proporcjonalnie pomiędzy tych Oferentów.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/ wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

4) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz Oferty Wsparcie Logopedyczne

- załącznik nr 1a - Formularz Oferty Autoprezentacja

- załącznik nr 1b - Formularz Oferty Savoire Vivre

- załącznik nr 1c – Formularz Oferty Wizerunek Osobisty

- załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna

- załącznik nr 3 – Wzór Umowy.

- podpisane zapytanie ofertowe

:: pobierz wszystkie załączniki [ZIP]