• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU nr 6/14/2021/RFPN/WTZ Z-cie

  • 2021.08.12

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – nr 6/14/2021/RFPN/WTZ Z-cie.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkolenia/kursu – „Pracownik utrzymania terenów zieleni zakończone egzaminem” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

I. Zamawiający:

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

II. Tryb postępowania:

 Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami”, dla której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu przeprowadzeniu szkolenia – „Pracownik utrzymania terenów zieleni” dla 6 uczestniczek/ków Projektu, szkolenie zakończone egzaminem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szkolenie obejmuje co najmniej 80 godz. dydaktycznych (teoria i praktyka).

Program obejmuje m.in.:

- szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności utrzymania terenów zielonych;

- omówienie tematyki związanej z rodzajem gleb, nawożeniem roślin, prezentacji narzędzi i wyposażenia niezbędnego w każdym ogrodzie;

- nauka umiejętności z zakresu pielęgnacji trawników, pielęgnacji krzewów i żywopłotów, róży parkowych;

- projektowania ogrodów;

- przedstawienia kalendarium prac ogrodniczych od stycznia do grudnia; sady, warzywniak, ogród ozdobny, kwiaty, trawniki.

 

2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia:

a) szkolenie powinno trwać co najmniej 80 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne);

b) celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji, pozwalających uczestnikowi na wykonywanie pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia oraz uzyskanie potwierdzenia zdobytych kwalifikacji w postaci otrzymania certyfikatu świadczącego o nabyciu kwalifikacji po pomyślnie zdanym egzaminie;

c) szkolenie zostanie zrealizowane dla 6 osób;

d) Oferent zobowiązany będzie prowadzić dokumentację szkoleniową, która obejmuje w szczególności: - raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, - program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram z wymiarem czasowym, metody szkoleniowe), - listy obecności

3. Przeprowadzenie egzaminu:

a) Oferent jest zobowiązany przedstawić w ofercie sposób przeprowadzenia egzaminu, określić kryteria oceny i metody ich weryfikacji;

b) Oferent zapewnieni egzaminatorów posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie egzaminów i wyda certyfikat każdemu uczestnikowi, który otrzyma pozytywny wynik egzaminu;

c) Oferent prowadzi rejestr certyfikatów wydanych w ramach realizacji usług objętych Postępowaniem;

d) Oferent przekaże Zamawiającemu dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminów, w tym w szczególności protokół z przeprowadzonego egzaminu, kopie certyfikatów i rejestru wydanych certyfikatów.

 

KOD CPV – 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.

 

IV. Planowany okres realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w miesiącach: IX 2021 r. - XI 2021 r.

 

V. Wymagania konieczne wobec Wykonawców:

 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy dla siedziby Oferenta;

 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów, tj. dysponują na dzień składania ofert potencjałem kadrowym (minimum 2 trenerów). Wykonawca może wykazać mniejszą ilość trenerów w przypadku gdy wskazany trener dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tematyce szkolenia. Trenerzy prowadzący szkolenia muszą posiadać właściwe wykształcenie oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym min. doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie jest nie krótsze niż 2 lata i nie mniejsze niż 80 h szkolenia każde z zakresu danego w ostatnich 2 latach. Weryfikacja w oparciu o załącznik nr 4 oraz dokumenty poświadczające doświadczenie wskazanych trenerów (referencje, protokół odbioru usługi, etc);

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia;

d) nie jest zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (tj. Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;

 

e) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa II stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

f) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Podpisując załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków wymienionych w lit. a – f.

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

 

VI. Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1);

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe takich
jak: odpis/kserokopia dyplomu, zaświadczenie pracodawcy, kopia umowy o pracę/
umowy zlecenie, zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń, referencje;

przy czym Oferent powinien złożyć minimum 2 dokumenty spośród wymienionych
powyżej.

 

VII. Rodzaj umowy:

Umowa cywilno – prawna (umowa zlecenie).

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:

- 100 % cena (brutto1)).

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

 

1) Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług (w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Najkorzystniejsza cena będzie obliczona wg wzoru:

 

C min.

Pc = (--------------) x 100

C

Pc - oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty,

Cmin - najniższa cena ofertowa,

C - cena oferty badanej,

100 - współczynnik stały.

 

IX. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy przekazać w terminie do 20.08.2021 r.

1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpływu do biura

Zamawiającego), 

2. dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj. (poniedziałek – środa w godz. 730 – 1600, czwartek 730 – 1630 ; piątek w godz. 730 – 1300),

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. Nr 1) oraz złożyć stosowne oświadczenia, których wzory znajdują się niżej w załącznikach.

 

​Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Koordynator projektu : Adam Witas – nr telefonu: 504 203 878.

e-mail: a_witas@rfpn.org

 

X. Ochrona danych osobowych:

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje, iż:

a) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Beneficjent projektu: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 41 – 500 Chorzów, ul. Św. Piotra 9.;

b) Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze strony Beneficjenta projektu: iod@rfpn.org;

c) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:

w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego zorganizowania wsparcia doradcy zawodowego dla Uczestników/czek w ramach Projektu: „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” nr WND-RPSL.09.01.05-24-0550/18-03;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 a w przypadku wyboru oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem

e) Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00 lub w innym wyznaczonym przez Beneficjenta;

f) Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;

g) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną;

i) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

XI. Uwagi:

1) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, zostanie ono przeprowadzone powtórnie.

2) W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent złoży ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów, Zamawiający unieważnia postępowanie i ogłasza ponownie.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/ wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

4) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Chorzów 12.08.2021 r.

 

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 – Formularz Oferty,
  2. załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna
  3. załącznik nr 3 – Wzór Umowy,
  4. załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia
  5. załącznik nr 5 – Program szkolenia.
  6. podpisany formularz zamówienia

:: pobierz wszystkie [ZIP]