Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Wsparcie WTZ 2020: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z- cie. [21. 01. 2021]

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób
z niepełnosprawnościami.”
Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.


I.Zamawiający:

 

Regionalna Fundacja

Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

II.Tryb postępowania:

 

Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami”, dla której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć z dla 35 uczestniczek/ków Projektu.

Wsparcie obejmuje łącznie 260 godz. zajęć indywidualnych i grupowych (120 godz. komunik. interp./140 godz. Wsparcie psychol.) dla uczestniczek/ków projektu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przeprowadzenie diagnozy mającej na celu określenie poziomu kompetencji społecznych,czyli umiejętności przyczyniających się do skutecznej interakcji z otoczeniem w celu lepszego przystosowania osoby z niepełnosprawnościami do rozwoju osobistego, edukacyjnego, do życia społecznego i zawodowego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne go Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

2. Przeprowadzenie warsztatów poświęconych nabywaniu kompetencji społecznych
potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem,
integracji społecznej i zatrudnienia.

3. Utrzymywanie kontaktów z członkami rodzin, władzami oświatowymi lub pracownikami

i zalecanie możliwych rozwiązań problemów i postępowania.

4. Udzielanie pomocy psychologicznej, wsparcia motywacyjnego (utrzymywanie motywacji

na poziomie pozwalającym na aktywne uczestnictwo w kreowaniu ścieżki zawodowej,

eliminowaniu pojawiających się trudności oraz szukanie rozwiązań pojawiających się
w sytuacjach trudnych).

5. Koordynowanie prac nad IPA, zajęcia indywidualne i grupowe w zależności od zaleceń
w Indywidualnym Planie Aktywizacji.

 

Rozliczenie następować będzie co miesięcznie na podstawie przedłożonego rachunku oraz zestawienia zrealizowanych godzin wsparcia.

 

KOD CPV – 8570000-0 – Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego.

 

IV. Planowany okres realizacji zamówienia:

 

Zamówienie będzie realizowane w miesiącach: II - XII 2021 r.

 

V. Wymagania konieczne wobec Wykonawców:

 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu komunikacji

interpersonalnej oraz psychologiczne w tym:

- wykształcenie wyższe (preferowane: pedagogika, psychologia, terapia zajęciowa,

praca socjalna);

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
w środowisku WTZ;

 1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
  wymienionych w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 1. nie jest zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (tj. Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;

 2. nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa II stopnia w linii

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Podpisując załącznik nr 1, tj. formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków wymienionych w lit. a – e.

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

VI. Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1);

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

(zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów itd.).

 

VII. Rodzaj umowy:

Umowa cywilno – prawna ( 2 umowy zlecenie).

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:

- 100 % cena (brutto1))..

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Najkorzystniejsza cena będzie obliczona wg wzoru:

C min.

Pc = (--------------) x 100

C

Pc - oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty,

Cmin - najniższa cena ofertowa,

C - cena oferty badanej,

100 - współczynnik stały.

 

1) Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług (w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

IX. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy przekazać w terminie do 29.01.2021 r.

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego), 

 2. dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj. (poniedziałek – środa w godz. 730 – 1600, czwartek 730 – 1630 ; piątek w godz. 730 – 1300),

 

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. nr 1) oraz złożyć stosowne oświadczenia, których wzory znajdują się niżej w załącznikach.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Koordynator projektu : Adam Witas – nr telefonu: 504 203 878.

e-mail: awitas@vp.pl

X. Ochrona danych osobowych:

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice oraz Beneficjent projektu: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 41 – 500 Chorzów, ul. Św. Piotra 9.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze strony Administratora: iod@slaskie.pl; ze strony Beneficjenta projektu: rodo@rfpn.org

 1. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:

 • w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego zorganizowania wsparcia doradcy zawodowego dla Uczestników/czek w ramach Projektu: „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” nr WND-RPSL.09.01.05-24-0550/18-03;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 a w przypadku wyboru oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem;

 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00 lub w innym wyznaczonym przez Beneficjenta;

 1. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;

 1. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną;

 1. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

XI. Uwagi:

 

1) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, rozeznanie zostanie przeprowadzone powtórnie.

2) W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent złoży ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów, Zamawiający może unieważnić postępowanie i ogłosić rozeznanie rynku ponownie lub podpisać umowy ze wszystkimi Oferentami, których oferty uzyskały maksymalną liczbę punktów, a zadanie zostanie podzielone proporcjonalnie pomiędzy tych Oferentów.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/ wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

4) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku

do Zamawiającego.

 


Załączniki:

- załącznik nr 1 Formularz Oferty Komunikacja Interpersonalna

- załącznik nr 1a) – Formularz Oferty Wsparcie Psychologiczne

- załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna

- załącznik nr 3 – Wzór Umowy.

- załącznik nr 4 – podpisane zapytanie ofertowe

 

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu