Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 07/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [22. 10. 2020]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 07/2020/RFPN/WTZ Z-cie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu ogrodzenia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

 

I.Zamawiający:

 

Regionalna Fundacja

Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

 

II.Tryb postępowania:

 

Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.”, dla której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i montażu ogrodzenia placu rehabilitacji fizycznej, ogrodu polisensorycznego oraz szklarni.

 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania.

2) Gwarancja:

Na dostarczone i zamontowane ogrodzenia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.

3) Miejsce dostawy i montażu:

 

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Sienkiewicza 66, 42 – 400 Zawiercie.


KOD CPV – 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

 

 

IV. Planowany okres realizacji zamówienia:

 

Zamówienie będzie realizowane w m-cu X – XI br. (1 miesiąc od podpisania umowy).

 

 

V. Wymagania konieczne wobec Wykonawców:

 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

wymienionych w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiada sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na prawidłowe, rzetelne

i terminowe wykonanie zamówienia;

c) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym,
polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Podpisując załącznik nr 2, tj. formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków wymienionych w lit. a – d.

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

- Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2);

- kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej;

- Klauzula informacyjna (zał. nr 3);

- Wzór Umowy (zał. nr 4).

 

VII. Rodzaj umowy:

 

Umowa o dzieło.

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:

- cena (brutto) - 100 %;

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Najkorzystniejsza cena będzie obliczona wg wzoru:

C min.

Pc = (--------------) x 100

C

Pc - oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty,

Cmin - najniższa cena ofertowa,

C - cena oferty badanej,

100 - współczynnik stały.

 

IX. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Ofertę należy przekazać w zapieczętowanej kopercie w terminie do 30.10.2020 r.

  1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Św. Piotra 9,41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego), 

  2. dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj. (poniedziałek – środa w godz. 730 -1600, czwartek 730 – 1630 ; piątek w godz. 730 – 1300),

 

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. nr 2) oraz złożyć stosowne oświadczenia, o których mowa wyżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Koordynator projektu : Adam Witas – nr telefonu: 504 203 878.

e-mail: awitas@vp.pl

 

X. Ochrona danych osobowych:

 

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice oraz Beneficjent projektu: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 41 – 500 Chorzów, ul. Św. Piotra 9.

  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze strony Administratora: iod@slaskie.pl; ze strony Beneficjenta projektu: rodo@rfpn.org

  2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:

  • w celu przeprowadzenia wyboru Wykonawcy ogrodzenia w ramach Projektu: „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami” nr WND-RPSL.09.01.05-24-0550/18-03;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego

w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 a w przypadku wyboru

oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem;

e. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie

projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00 lub w innym wyznaczonym przez

Beneficjenta;

f. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;

g. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy

prawnego;

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może

skutkować uznaniem oferty za nieważną;

i. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany.

 

Klauzula informacyjna stanowi załącznik do oferty (nr 3).

 

XI. Uwagi:

 

a) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, postępowanie zostanie przeprowadzone powtórnie.

b) W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent złoży ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów, Zamawiający może unieważnić postępowanie i ogłosić je ponownie.

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/ wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

d) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

 

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Przedmiar robót,

- załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy;

- załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna;

- załącznik nr 4 – Projekt Umowy.

- podpisane zapytanie ofertowe

- schemat ogrodzenie panelowe

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu