Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 03/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [28. 07. 2020]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy Tabletów z zestawem Mówik Pro Plus w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

I.Zamawiający:

 

Regionalna Fundacja

Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

 

II.Tryb postępowania:

 

Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.”, dla której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 6 kpl. - Tablet z zestawem Mówik Pro Plus.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1)Zestaw winien spełniać warunki co najmniej:

- przekątna ekranu 10";

- system Android 8.0;

- pamięć RAM 4GB;

- pamięć wbudowana 32GB;

- rozdzielczość  1920 x 1200 pikseli;

- interfejs Audio-Video - jack stereo 3,5 mm;

- czytnik kart micro SD;

- program Mówik PRO Plus, (wersja PRO umożliwia wymianę symboli w gotowych

tablicach na własne/indywidualne grafiki).

 

 

 

 

2) Gwarancja:

Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.

 

3) Miejsce dostawy:

 

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Sienkiewicza 66, 42 – 400 Zawiercie.

 


KOD CPV – 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami.

 

IV. Planowany okres realizacji zamówienia:

 

Zamówienie będzie realizowane w m-cu sierpniu br. (2 tygodnie od podpisania umowy).

 

V. Wymagania konieczne wobec Wykonawców:

 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

wymienionych w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

b) posiada sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na prawidłowe,

rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia;

c) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym,

polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Podpisując załącznik nr 2, tj. formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków wymienionych w lit. a – d.

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

- Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1);

- kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej;

- Klauzula informacyjna (zał. nr 2);

- Wzór Umowy (zał. nr 3).

 

VII. Rodzaj umowy:

 

Umowa sprzedaży.

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:

- cena (brutto) - 100 %;

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Najkorzystniejsza cena będzie obliczona wg wzoru:

C min.

Pc = (--------------) x 100

C

Pc - oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty,

Cmin - najniższa cena ofertowa,

C - cena oferty badanej,

100 - współczynnik stały.

 

IX. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Ofertę należy przekazać w terminie do 04.08.2020 r.

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Św. Piotra 9,41-500 Chorzów (decyduje data

i godzina wpływu do biura Zamawiającego), 

 1. dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj. (poniedziałek – środa w godz. 730 -1600, czwartek 730 – 1630 ; piątek w godz. 730 – 1300),

 2. przesłać na adres e-mail Zamawiającego: fundacja@rfpn.org

 

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. nr 1) oraz złożyć stosowne oświadczenia, o których mowa wyżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Koordynator projektu : Adam Witas – nr telefonu: 504 203 878.

e-mail: awitas@vp.pl

X. Ochrona danych osobowych:

 

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice oraz Beneficjent projektu: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 41 – 500 Chorzów,
  ul. Św. Piotra 9.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze strony Administratora: iod@slaskie.pl; ze strony Beneficjenta projektu: rodo@rfpn.org

 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:

 • w celu przeprowadzenia wyboru dostawcy Tabletów z zestawem Mówik Pro Plus w ramach Projektu: „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” nr WND-RPSL.09.01.05-24-0550/18-03;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego

w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 a w przypadku wyboru

oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem;

e. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie

projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00 lub w innym wyznaczonym przez

Beneficjenta;

f. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;

g. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy

prawnego;

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może

skutkować uznaniem oferty za nieważną;

i. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany.

 

Klauzula informacyjna stanowi załącznik do oferty (nr 2).

 

XI. Uwagi:

 

a) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, postępowanie zostanie przeprowadzone powtórnie.

b) W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent złoży ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów, Zamawiający może unieważnić postępowanie i ogłosić je ponownie.

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/ wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

d) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy;

- załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna;

- załącznik nr 3 - Projekt Umowy.

- zapytanie ofertowe podpisane

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu