Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

OWES: Modyfikacja w Zapytaniu ofertowym nr 01/05/2019/RFPN/OWES SWR [05. 06. 2019]

Modyfikacja w Zapytaniu ofertowym nr 01/05/2019/RFPN/OWES SWR


- zmieniono Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2
- zmieniono formularz oferty- Załącznik nr 3
- zmieniono termin składania ofert – do 10.06.2019


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów promocyjnych (leżaków z nadrukiem graficznym logotypu) na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). 


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załączniku nr 2- "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

 

KOD CPV- 79341000-6 Usługi reklamowe

 

Miejsce i sposób składania ofert


Ofertę należy przekazać w terminie do 10.06.2019

 

  1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym , ul. Św. Piotra 9,41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpłynięcia do biura Zamawiającego), 
  2. dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj. (poniedziałek – czwartek w godz. 8-16, piątek w godz. 8-13 lub na adres email Zamawiającego: owes@rfpn.org

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. nr 1) oraz złożyć stosowne oświadczenia, których wzory znajdują się w załącznikach ( Załączniki 3-7)


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
owes@rfpn.org


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Agnieszka Roman-Otte


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia -

32 241 11 13 wew. 11


Załączniki:

 

1. zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1- formularz oferty (poprawiony).

3. Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (poprawiony)

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu