Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

OWES: Zapytanie ofertowe nr 01/05/2019/RFPN/OWES SWR [29. 05. 2019]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów promocyjnych (leżaków z nadrukiem graficznym logotypu) na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załączniku nr 2- "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

 

KOD CPV- 79341000-6 Usługi reklamowe

Miejsce i sposób składania ofert


Ofertę należy przekazać w terminie do 05.06.2019 do godz.16.00


1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja

 

Pomocy Niewidomym , ul. Św. Piotra 9,
41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpłynięcia do biura Zamawiającego), 

 

2. dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj.

 

(poniedziałek – czwartek w godz. 8-16, piątek w godz. 8-13 lub

 

na adres email Zamawiającego: owes@rfpn.org

 

Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. nr 1) oraz złożyć stosowne oświadczenia, których wzory znajdują się w załącznikach ( Załączniki 3-7)

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę


owes@rfpn.org


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Agnieszka Roman-Otte

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

32 241 11 13 wew. 11

 

załączniki:

 

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 4- oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno- finansowej

Załącznik nr 5- ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 6- osw. dot. RODO

Załącznik nr 7-Klauzula informacyjna związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu