• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PFRON ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI PROJEKTU "RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI"

  • 2024.04.15

Informujemy, że Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zakończyła I etap realizacji projektu: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 16 lat z terenu województwa śląskiego.

Projekt kierowany jest do 65 dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 16 lat z terenu województwa śląskiego. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane są na zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych ( z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku, słuchu, ruchu, mowy, ze spektrum autyzmu oraz występującymi sprzężeniami ) m.in. poprzez zwiększenie dostępu do kompleksowej rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnoszą się bezpośrednio do rodzaju niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiada na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta. W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia: rehabilitacja widzenia funkcjonalnego; rehabilitacja w zakresie poruszania się i orientacji przestrzennej; nauka komunikacji; nauka samodzielności w czynnościach codziennych, trening umiejętności społecznych, hipoterapia, dogoterapia i terapia biofeedback, kształtowanie kompensacji zmysłów oraz aktywności własnej. Wsparcie prowadzone jest w sposób ciągły tj. przez 6 dni w tygodniu w Chorzowie, przy ul. Świętego Piotra 9; w Rybniku, przy ul. Świętego Maksymiliana 24 ; w Zawierciu, przy ul. Sienkiewicza 66 a także w Ośrodku Hipoterapeutycznym w Katowicach oraz Ośrodku Animaloterapii i Fizjoterapii w Rybniku. Każdy z beneficjentów ma opracowany IPD, z którego wynika rodzaj wsparcia jakie otrzymuje w ramach projektu oraz cele prowadzonych działań. Realizacja Indywidualnych Planów Działania uwzględniających cele, metody, techniki i środki, dostosowanych do poziomu możliwości dziecka (w zależności od diagnozy indywidualnej określającej rodzaje i stopień deficytu) umożliwia poprawę widzenia funkcjonalnego, poruszania się, komunikacji, czynności codziennych, umiejętności społecznych, rozwój aktywności własnej, co zwiększy samodzielność dzieci i ich funkcjonowanie społeczne. 

 

W okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. zrealizowano następujące działania merytoryczne:

● rehabilitacja widzenia funkcjonalnego 670 h

● rehabilitacja widzenia funkcjonalnego z udziałem wolontariusza 650 h

 

● rehabilitacja w zakresie poruszania się i orientacji przestrzennej 782 h

● rehabilitacja w zakresie poruszania się i orientacji przestrzennej z udziałem wolontariusza 780 h

● nauka komunikacji 924 h

● nauka samodzielności w czynnościach codziennych 924 h

● trening umiejętności społecznych 110 h

● kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii 26 h

● kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii 25 h

● kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii 25 h

● hipoterapia 500 h

● kwalifikacja lekarska do wsparcia biofeedback 18 h

● terapia biofeedback 308 h

● dogoterapia 80 h

● kształtowanie kompensacji zmysłów oraz aktywności własnej 849 h

● kształtowanie kompensacji zmysłów oraz aktywności własnej z udziałem wolontariusza 845 h

● wolontariat 2.275 h

 

Łączna liczba godzin wsparcia udzielonego beneficjentom w projekcie, w okresie 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. wyniosła 9.791 h

W okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. zrealizowano następujące działania niezbędne do wykonania projektu:

● zarządzanie i obsługa techniczna projektu 1.200 h

● diagnoza wstępna i opracowanie IPD- rekrutacja

● konsultacje z rodzicami 1.430 h

● zakup materiałów i pomocy do prowadzenia wsparcia

● zakup materiałów biurowych 

● zakup środków czystości

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zakupiono następujący sprzęt do rehabilitacji:

● 5 zestawów komputerowych ( baza z oprogramowaniem ,monitor, drukarka, klawiatura, mysz, głośniki )

● 1 autoklaw

● 1 urządzenie wielofunkcyjne

● 1 piekarnik

● 1 zmywarko- wyparzarka

● 1 magiczny dywan

● 1 solar

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wykonano inwestycję polegającą na podziale pomieszczenia na dwie części poprzez postawienie ścianki działowej ( akustycznej ściany przesuwnej z podkonstrukcją stalową ). Zaaranżowano w ten sposób przestrzeń dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji.