• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym rozbudowa SOSW Ziemięcice

  • 2023.07.14

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

(zamówienie o wartości mniejszej niż 5.000.000 euro – roboty budowlane)

Zamawiający: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów, 
tel. 32 241 11 13

OGŁASZA KONKURS OFERT NA: „Rozbudowę segmentu C budynku SOSW Ziemięcice przy ul. Mikulczyckiej 120 wraz z niezbędną infrastrukturą”

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA :

wybór ofert zgodnie z specyfikacją zamówienia; zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych; prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Okres realizacji: 01.08.2023r. – 30.04.2024r.

- Dokumentacja projektowa, przedmiary oraz specyfikacja zamówienia do pobrania ze strony internetowej www.rfpn.org

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę

- Oferta powinna zostać złożona w nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym na zamawiającego i opatrzona napisem: „OFERTA - Rozbudowa segmentu C budynku SOSW Ziemięcice wraz z niezbędną infrastrukturą.

- Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu możliwe jest zorganizowanie wizji lokalnej na miejscu realizowanego obiektu

- Oferty należy składać w siedzibie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie 
przy ul. Świętego Piotra 9

- Termin składania ofert upływa 28.07.2023r. o godz. 11:00

- Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i ogłoszenia wyniku konkursu – 10.08.2023r.

- Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 70%, gwarancja – 30%

- Ogłoszenie o konkursie ofert oraz opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia mogą zostać przez zamawiającego zmienione

- Wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100.000 zł – forma wadium opisana w specyfikacji zamówienia

- Ogłoszenie o konkursie ofert może zostać przez zamawiającego odwołane jeśli:

- Będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą,

- prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżeć będzie w interesie RFPN, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

               - Nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu

               - Oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty.

               - Zamawiający nie otrzyma środków finansowych na przedsięwzięcie, o które wnioskuje w  konkursie PFRON

UWAGI OGÓLNE :

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych

- termin związania z ofertą – 30 dni

- szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte w specyfikacji zamówienia

 

Załączniki do pobrania:

1. Specyfikacja zamówienia

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Przedmiar branża budowlana - seg.C

4. Przedmiar - Instalacje sanitarne

5. Przedmiar - Wentylacja i Klimatyzacja

6. Przedmiar - branża Instalacje elektryczne i niskoprądowe

7. Pozwolenie na budowę

8.Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

9. Projekt Umowy

10.Informacja dotycząca wizji lokalnej

11. Klauzula Informacyjna RODO

12. Zaktualizowany formularz do zamówienia

13. Projekty techniczne