• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

ZAKOŃCZENIE I OKRESU REALIZACJI PROJEKTU ”Widzieć więcej..."

  • 2023.05.31

Informujemy iż z dniem 31 marca 2023 roku zakończyliśmy I okres realizacji projektu: „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000252/12/D z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

rojekt skierowany był do 40 osób z problemami wzrokowymi w tym 15 osób dorosłych. Do 31 marca 2023 ze wsparcia w ramach projektu korzysta 40 osób w tym 25 dzieci. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane były na zwiększenie możliwości wzrokowych osób niepełnosprawnych. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnosiły się bezpośrednio do rodzaju niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiadało na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta. Wsparcie prowadzone było w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu, w trakcie trwania projektu (więcej niż 10 miesięcy w roku). Każdy z beneficjentów ma opracowany Indywidualny Plan Działań, z którego wynikało jaki rodzaj wsparcia otrzymywał w ramach projektu oraz jaki był cel prowadzonych działań. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej w Chorzowie , przy ul. Świętego Piotra 9.

W okresie 01.01.2022-31.03.2023 zrealizowano wsparcie w następującym wymiarze: 

  • diagnoza okulistyczna – 80 h
  • doradztwo w zakresie pomocy optycznych i nieoptycznych oraz innych form wsparcia otoczenia – 175 h
  • ortoptyczna rehabilitacja widzenia – 560 h
  • rehabilitacja widzenia 1.960 h ( w tym 560 h wykonanych przez wolontariuszy )
  • orientacja przestrzenna - techniki samodzielnego poruszania się – 4.340 h ( w tym 1.120 h wykonanych przez wolontariuszy )
  • konsultacje psychologiczne dla beneficjentów   - 280 h
  • konsultacje psychologiczne dla opiekunów Rodziców -  350 h
  • terapia ręki z elementami SI - 700 h

W ramach projektu zakupiliśmy synoptofor oraz baffin, a także pomoce optyczne do prowadzonego wsparcia.