• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

ZAKOŃCZENIE III OKRESU REALIZACJI PROJEKTU ”Szansa na niezależność"

 • 2023.05.31

Informujemy iż z dniem 31 marca 2023 roku zakończyliśmy III okres realizacji projektu: ” Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego „ współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000195/12/D z dnia 1 czerwca 2020 roku

Projekt kierowany był do 70 dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane były na zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych m.in. poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnosiły się bezpośrednio do rodzaju niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiadało na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta. Wsparcie prowadzone było w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu, w trakcie trwania projektu (więcej niż 10 miesięcy w roku). Każdy z beneficjentów miał opracowany Indywidualny Plan Działań, z którego wynikało jaki rodzaj wsparcia otrzymywał w ramach projektu oraz jaki był cel prowadzonych działań. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej i grupowej: w Chorzowie , przy ul. Świętego Piotra 9 oraz w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 66, w Rybniku przy ul. Świętego Maksymiliana 24 a także w formie zdalnej.

W okresie 01.01.2022-31.03.2023 zrealizowano wsparcie w następującym wymiarze: 

 • rehabilitacja widzenia – 2035 h 
 • rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej – 2255 h
 • rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej – 825 h
 • nauka czynności codziennych – 935 h 
 • trening umiejętności społecznych – 88 h 
 • kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii – 33 h 
 • kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii – 33 h 
 • kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii – 33 h 
 • kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback – 17 h 
 • dogoterapia – 80 h 
 • hipoterapia 350 h tj. 700 sesji
 • terapia biofeedback – 275 h 
 • konsultacje dla Rodziców – 1430 h 

W ramach projektu dokonaliśmy pomalowania ciągów komunikacyjnych, gdzie realizowany jest projekt ( Chorzów ) oraz dokonaliśmy aranżacji przestrzeni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji ( przystosowanie ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego przemieszczania się beneficjentów korzystających z zajęć ( wymiana oświetlenia, wyrównanie poziomu podłóg, kontrastowe malowanie ) oraz modernizacja sanitariatu do potrzeb beneficjentów (Zawiercie).