• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

REALIZACJA PROJEKTU: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego”

  • 2023.05.29

Informujemy, że Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym realizuje projekt: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 16 lat z terenu województwa śląskiego.

logo rfpn pfron

W ramach projektu uczestnik  może uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach: 

* rehabilitacja widzenia funkcjonalnego

* rehabilitacja w zakresie poruszania się i orientacji przestrzennej

* nauka komunikacji

* nauka samodzielności w czynnościach codziennych

* trening umiejętności społecznych

* kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii 

* kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii 

* kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii 

* hipoterapia

* kwalifikacja do zajęć z zakresu biofeedback

* terapia biofeedback

* dogoterapia

* konsultacje z rodzicami

* kształtowanie kompensacji zmysłów oraz aktywności własnej.

 

Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to: psycholog, logopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI,  hipoterapeuta, dogoterapeuta,  okulista, neurolog, ortoptysta.

Liczba miejsc – 65 w całym okresie finansowania tj. do 31.03.2026 roku, w okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2026 – 65 miejsc

Uczestnikami projektu mogą być tylko  osoby  w wieku 0-16 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt kierowany jest do osób z następującymi niepełnosprawnościami:

* deficytami wzroku,

* deficytami ruchu,

* zaburzeniami komunikacji i mowy,

* opóźnieniem psycho-ruchowym,

* niepełnosprawnością intelektualną,

* zaburzeniami zachowania,

* zespołami neurologicznymi,

* zaburzeniami słuchu,

* autyzmem,

* z niepełnosprawnością sprzężoną,

* dzieci zagrożone niepełnosprawnością wzrokową z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego.

Miejsca realizacji projektu:  

  • Chorzów, ul. Świętego Piotra 9,
  • Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66,
  • Rybnik, ul. Świętego Maksymiliana 24

Okres realizacji projektu: 01.04.2023r. -31.03.2026r.

Harmonogram realizacji wsparcia: wsparcie realizowane jest od poniedziałku do soboty, terminy i godziny realizacji wsparcia ustalone są indywidualnie ze specjalistą prowadzącym wsparcie.

Dokumenty, które należy złożyć w celu rekrutacji: 

* Formularz zgłoszeniowy beneficjenta do projektu,
* Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
* Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON,
* Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON- w zakresie realizowanego projektu,
* Podpisany Regulamin projektu,
* Podpisana klauzula informacyjna RODO.

 

Ww. dokumenty można składać w sekretariacie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym przy ul. Świętego Piotra 9 w Chorzowie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Fundacji, tj.

poniedziałek – środa : 7.30-16.00
czwartek: 7.30-16.30
piątek: 7.30-13.00