• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

WIZYTA STUDYJNA PROJEKT "SAMI DZIELNI"

  • 2022.12.14

W dniach 7-8 grudnia 2022 roku przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie ze standardem usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanym i pilotażowo wdrożonym w ramach projektu na terenie województwa małopolskiego.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje o projekcie są zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Krakowie pod linkiem: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/o-projekcie