• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PFRON: REKRUTACJA DO PROJEKTU PFRON "SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ"

  • 2020.06.23

Informujemy, że realizujemy projekt: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w 2020 roku 
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0-16 lat z terenu województwa śląskiego

Uczestnik w ramach projektu  może uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach:

 

rehabilitacja widzenia
rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej
rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej
nauka czynności codziennych
trening umiejętności społecznych
kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii
kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii
kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii
hipoterapia
kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback
terapia biofeedback
dogoterapia
 

Natomiast opiekunowie uczestników projektu otrzymają wsparcie w formie specjalistycznych konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie

 

Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to: psycholodzy, logopedzi, tyflopedagogodzy, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI,  hipoterapeuci,  okuliści i neurolodzy

 

LICZBA MIEJSC – 65 w całym okresie finansowania tj. do 31.03.2023 roku, w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2021 – 50 miejsc

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko  osoby  w wieku 0-16 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Projekt kierowany jest do osób z następującymi niepełnosprawnościami: 

- deficytami wzroku

- deficytami ruchu,

- zaburzeniami komunikacji i mowy,

- opóźnieniem psycho-ruchowym,

- upośledzeniem umysłowym,

- zaburzeniami zachowania,

- zespołami neurologicznymi,

- zaburzeniami słuchu,

- autyzmem

- z niepełnosprawnością sprzężoną

 

Miejsca realizacji projektu:  Chorzów, ul. Świętego Piotra 9, Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66

Okres realizacji projektu: 01.01.2020-31.03.2023

Harmonogram realizacji wsparcia: wsparcie realizowane jest od poniedziałku do soboty, termin i godziny realizacji wsparcia ustalone są indywidualnie ze specjalistą prowadzącym wsparcie.

 

 

Zasady rekrutacji do projektu:

 

Należy złożyć następujące dokumenty do biura Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów. 

 

Formularz zgłoszeniowy beneficjenta do projektu.
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON.
Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON w zakresie realizowanego projektu
Podpisany Regulamin projektu.
Podpisana klauzula informacyjna RODO.