Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PROJEKT Samodzielność to nie SamotnośćSAMODZIELNOŚĆ TO NIE SAMOTNOŚĆ

WND-RPSL.09.01.01-24-065D/18-003

 

Lider: REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM

 

Partner : FUNDACJA POMOC MALTAŃSKA- MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA

 

Cele projektu:


Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 2 społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne na terenie miasta Chorzowa. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację 2 Programów Aktywności Lokalnej - złożonych z czynników aktywizujących społecznie, edukacyjnie i zawodowo – skierowanych do 48 członków chorzowskich społeczności lokalnych (osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat, nieaktywnych zawodowo) ukierunkowanego na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększania szans na zatrudnienie

 

 

Planowane efekty:

  • 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie,
  • 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  po opuszczeniu programu będzie poszukiwać pracy lub podejmie pracę,
  • 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  po opuszczeniu programu zdobędzie kwalifikacje,
  • zapobiegnie dalszej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników projektu,
  • polepszeniu szans na aktywne włączenie się w życie społeczne,
  • odnalezienie się na rynku pracy.
  • realizacja Programu Aktywności Lokalnej  złożonego z czynników aktywizujących społecznie, edukacyjnie i zawodowo,
  • wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w szczególności usług asystenckich oraz animatora lokalnego w celu nabycia nowych umiejętności społecznych i zawodowych

 

 

Wartość projektu


Wartość projektu -         839 920,00

 

Wkład  Funduszy Europejskich


Dofinansowanie -           713 932,00

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu