Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PROJEKT "OWES SWR"

 
 
Projkt „OWES SWR” jest realizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (Lider) oraz Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym (Partner). Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego w okresie 01.08.2018 - 31.12.2023.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 20 393 995,98 PLN
 

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • powstania grup inicjatywnych, które wypracują założenia dotyczące utworzenia PES
 • aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS)
 • utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • wzrostu liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
 • wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
 • upowszechnienie stosowania franczyz i finansowania zwrotnego wśród PS

OBSZAR DZIAŁANIA OWES obejmuje subregion centralny zachodni województwa śląskiego tj. terytorium miast: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie powiatów: lublinieckiego i tarnogórskiego

OFERTA OWES obejmuje:

 • animację środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich
 • doradztwo, szkolenia oraz usługi biznesowe na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • wspierania podmiotów już funkcjonujących w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy
 • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PS
 • rozwój i upowszechnienie franczyz społecznych

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu